Zamówienia online można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12-20
Zamówienia telefoniczne +48 666 810 999 email: kontakt@kaviarnioteka.com
Masz pytania zadzwoń +48 666 810 999

Zobacz kategorie potraw Ukryj kategorie potraw

Regulamin

Kaviarnioteka Wining&Dining 

Kaviarnioteka to miejsce szczególne , miejsce w którym jedzenie będzie grać pierwszoplanową rolę ale wino i atmosfera sprawią że zechcecie tu wrócić . W ofercie naszej restauracji znajdują się autorskie dania przygotowane przez wyszkolony personel w zgodzie z obowiązującymi przepisami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wszystkie nasze potrawy przygotowujemy z pietyzmem w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz kontakty z renomowanymi dostawcami.

Regulamin platformy zamówieniowej 

 
§ 1.Postanowienia wstępne
1. Kaviarnioteka Wining&Dining dostępny pod adresem internetowym www.kavirnioteka.com, prowadzony jest przez Azienda by Łukasz Chmielewski iedzibą w Warszawie przy ulicy Bellottiego 3B/61, kod pocztowy 01-022, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5272460675, REGON: 146720296
 
§ 2. Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Restairacji, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Azienda by Łukasz Chmielewski siedzibą w Warszawie przy ul. Bellottiego 3B/61kod pocztowy 01-022, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 5272460675, REGON: 146720296
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Restairacji
4. Restauracja –prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem Kavirnioteka Wining&Dining ul.Kacza 9
5. Regulamin – niniejszy regulamin restairacji
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
8. Produkt – dostępne w Restauracji danie będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem platformy internetowej kavirnioteka.com 

§ 3. Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Kacza 9,01-013 Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kaviarnioteka.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 666-810-999
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Santander 37 1090 2590 0000 0001 4487 0771
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 12:00-20:00 od poniedziałku do piątku.
 
§ 4. Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Restauracji spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy  internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Restauracji nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie restauracji możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 
§ 5. Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
2. Przesyłka kurierska przedpłacona
3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Kacza 9,01-013 Warszawa
4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
5. Płatność gotówką przy odbiorze lub karta.              

6. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, 

§ 6. Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na platformie  internetowej. 
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
4. płatności gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 § 7. Reklamacja
1. Umową Sprzedaży objęte są Dani z karty 
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14dni.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 8. Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy internetowej zwana zamawiarką jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem zamawirki internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Restauracje zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Twoje zamówienie
0